Happy Willoween ! הושענא ע-רבה

אני יושבת בסוכה שלי, הרוח כבר הודפת את הדפנות, ומרשרשת בקישוטים, והשמש משחקת איתי באור וצל על המסך, דוחקת בי. חג הסוכות בשבילי הוא חג מתפתח ומתחדש. בילדותי, היו בו סוכה וארבע מינים, אבל מאז נוספו לו עוד רבדים, למשל, היותו חג עם המצוה הכי קשה שיש (להיות שמח! אולי לא פלא שלא ידענו על כך, שזו ממש מצוה) והיותו חג המים (מים, ולא גשם. בבקשה עוד לא גשם!), והיותו כולל איתו את שמיני עצרת ושמחת תורה, וגם את היום הזה היום, יום “הושענא רבה”, הוא היום האחרון של חול המועד סוכות.

I’m sitting in my sukkah, the wind is already pushing down the sides, rustling in the decorations, and the sun is playing with me in light and shadow on the screen, urging me. Sukkot for me is an evolving and renewing holiday. As a child, it had a sukkah and four species, but since then more layers have been added to it. For example, being a holiday with the most challenging mitzvah there is (being happy! No wonder we had no idea this is actually a mitzvah), and being the water holiday (water, not rain. Please, no rain yet!), And being included with it Shmini Atzeret and Simchat Torah, and also this day today, the day of “Hosha’ana Rabba”, the last day of the week of Sukkot.

ההושענות הוא מצוה שהיתה נהוגה בבית המקדש. אז היו סובבים את המזבח כשערבות בצידיו. היום נוהגים להקיף את הבימה בבית הכנסת ולהגיד פיוטים שונים, זכר למקדש. אם כל יום מקיפים רק פעם אחת, הרי שבהושענא רבה (“הגדולה”) מקיפים 7 פעמים (מזכיר משהו?).

The Hosha’anot is a mitzvah that was practiced in the Temple. Then they would go around the altar with willows on its sides. Nowadays it is customary to surround the bimma in the synagogue and say various piyyutim, poems, as a reminder to the temple. If everyday you only circle once a day, then on Hosha’ana Rabba (“the great”) you circle 7 times (a memory of something?).

ליום עוד שמות: למשל, יום שביעי של ערבה – על שם מנהג הערבות ביום זה. הערבה קבלה שם לא כל כך טוב לאחרונה עם הקורונה המסתובבת במחוזותינו: “מצטערים”, נכתב בפוסט מצחיק, “השנה יש לנו רק שלושה מינים. הערבה נכנסה לבידוד, אין לה טעם ואין לה ריח”… אבל אולי מתחת לחיוך, מסתתרת שאלה: מה באמת עושה הערבה, בלי טעם ובלי ריח, בין ארבעת המינים המהודרים?

The day has other names too: like, the seventh day of the Arava, the willow, named after the custom to take the willow on this day. The willow got a not-so-good name recently with the Covid virus roaming around: “Sorry,” reads a funny post, “this year we only have three species. The willow is in isolation, she has no taste and no smell.”… But perhaps beneath the smile, lurks a question: what is the willow really doing, tasteless and odorless, among the four fancy species?

המדרש (תנחומא, אמור, כח) מפרש לנו את אחד הפסוקים מספר תהילים. למה התכוון דוד המלך כשאמר, כָּ֥ל עַצְמוֹתַ֨י תֹּאמַרְנָה֘ ה֗’ מִ֥י כָ֫מ֥וֹךָ מַצִּ֣יל עָ֭נִי מֵחָזָ֣ק מִמֶּ֑נּוּ וְעָנִ֥י וְ֝אֶבְי֗וֹן מִגֹּזְלֽוֹ: (תהלים לה, 10)? שהלולב הזה דומה ל(עמוד ה)שדרה של אדם, וההדס הזה דומה לעינים, והערבה דומה לשפתים, והאתרוג דומה ללב, אמר דוד המלך אין לי אבר אחד גדול מאלו שהן שקולים כנגד כל הגוף, הוי כל עצמותי תאמרנה ה’ מי כמוך! רמזים לבריאות הגוף, וכבר ראינו את רשב”ג היוגי בבית המקדש.

The Midrash (Tanhuma, Emor, 28) interpets for us one of the verses from the Psalms. What did King David mean when he said, ‘All your bones will say,’who is like You, of Hashem, who saves the poor from him who is stornger, and the poor and the needy from the one who robs him ? (Psalms 35 :10) ? That this lulav is like a person’s spine, and this myrtle is like the eyes, and the willow is like the lips, and the etrog is like the heart, King David said I have not one limb greater than those that are balanced against the whole body, woe to the health of the body, and we have already seen Rashbag the yogi at the Temple (last year).

השפת אמת (דרשות חסידיות שחיבר וערך רבי יהודה אריה ליב אלתר, 1847-1905) כתב על היום הזה: קבעו חכמים הרבה בקשות ביום הערבה. כי כחן של ישראל בפה. וערבה דומה לשפתים ופה… והנה יש שני שפתים. ונראה הרמז כי שבח הפה הוא בדיבור ובשתיקה… והרמז, שתי ערבות שתי שפתים הם בבחינת אהרן ומשה. כי משה רבינו הוא כח הפה בתורה. ועל אהרן כתיב, וידום אהרן והוא כח השתיקה…. ובאמת שני אלו תלוין זה בזה”….

The Sfat Emet(Chassidic commentary composed and edited by Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, 1847-1905) wrote about this day: The sages made many requests on the Day of the Willow. Because the power of Israel is in their mouth. And willow is similar to lips and mouth … and behold there are two lips. And the hint seems to be that the praise of the mouth is in speech and silence … and the hint, two willows, two lips, are like Aaron and Moses. For Moses is the power of the mouth in the Torah. And about Aaron it is written, and Aaron was silent, and he stands for the power of silence… and really, those two are dependent on each other”….

שם אחר ליום זה הוא יום חותם או יום גמר חיתום הדין. אחרי כל תקופת החגים, סליחות, תשובה, בקשות, עוד קצת ועוד קצת, היום, ממש זהו. בספר הזוהר מתואר כיצד ביום זה הקב”ה כביכול מוסר ביד שליחים את הפתקים עם “פסקי הדין” שנכתבו בראש השנה ונחתמו ביום כיפור, ל”מוציאים לפועל” העליונים. משום כך נוהגים בקהילות אשכנז לברך ביום זה איש את רעהו בברכת “פתקא טבא” )פתק טוב( או ביידיש — “גוט קוויטל”, שעוד ניתן לשנות לטובה את הכתוב.

Another name for this day is the day of the seal or the day of the end of the signing of judgement. After all the holiday season, of apologies, repentance, requests, a little more and a little more, today, this is it. The Book of the Zohar describes how on this day Gd supposedly hands over the notes with the “judgments” written on Rosh Hashanah and signed on Yom Kippur, to the upper “executors”. That’s why in Ashkenazi communities, it is customary to greet each other on this day, with the saying “pitka tava”, meaning “A good note” (or in Yiddish – “Gut Quital”, which can still be changed for the better.

וליום כמה מנהגים, ביניהם לימוד או “תיקון ליל הושענא רבה” שקשור למנהג הבא, שהוא קצת מוזר ושנוי במחלוקת, נשמע כמעט כמו יום הלווין יהודי, ולא פלא שלא ספרו לי עליו בילדותי. זהו מנהג הצל או מנהג הצללים. מי שמבצע טקס זה יוצא אחר חצות הלילה אל מקום כלשהו המואר על ידי אור הירח בלבד ושם המבצע מסיר את כל בגדיו ומביט בצל שמטיל גופו הערום באור הירח. מראה הצל בעת ביצוע הטקס מהווה מעין אינדיקציה לגורלו של האדם באותה השנה ולכן מי שנוהג לבצע את הטקס מקפיד להביט בצילו של כל איבר, כדי לראות שלא צפויה לו פגיעה.

And the day has a few customs, among them a study or “tikkun Hoshana Rabba night” related to the next custom, which is a bit strange and controversial, sounds almost like a Jewish satellite day, and no wonder I was not told about it as a child. This is the Custom of the Shadow or the custom of the shadows. Whoever performs this ceremony, goes out after midnight to some place lit by moonlight alone and there removes all his clothes and looks at the shadow that his naked body casts in the moonlight. The appearance of the shadow when performing the ceremony is a kind of indication of the person’s fate in that year, so those who perform the ceremony make sure to look at the shadow of each organ, to see that no injury is expected.

הושענא רבה אחר הצהרים בסוכה שלי. יש משהו בלשבת בסוכה, שקט ושלוה בלי רצון או צורך ללכת או לעשות שום כלום. ואני שמחה, כמובן שאני שמחה, רק נשימה עמוקה. וגם כבר מרגישה את עצב הסתו מתגנב, מתעקש להכנס, אושפיז אחרון, ויודעת שתיכף מגיע הזמן להפרד מתקופת החגים הנפלאה.

Hoshana Rabba in the afternoon in my sukkah. There is something about sitting in a sukkah, quiet and peaceful with no desire or need to go or do anything. And I’m happy, of course I’m happy, just taking a deep breath. And also already feeling the tinge of sadness with autumn creeping in, insisting on entering, last Ushpiz, and I know, I have to say goodbye to the wonderful holiday season.

מה תביא השנה הבאה? ב”ה נרגיש את טובה בנו ואיתנו.

What will the upcoming year bring? B”h, we will feel its goodness within and with us.

Chag Same’ach! חג שמח

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s