Happy Willoween ! הושענא ע-רבה

אני יושבת בסוכה שלי, הרוח כבר הודפת את הדפנות, ומרשרשת בקישוטים, והשמש משחקת איתי באור וצל על המסך, דוחקת בי. חג הסוכות בשבילי הוא חג מתפתח ומתחדש. בילדותי, היו בו סוכה וארבע מינים, אבל מאז נוספו לו עוד רבדים, למשל, היותו חג עם המצוה הכי קשה שיש (להיות שמח! אולי לא פלא שלא ידענו על כך, שזו ממש מצוה) והיותו חג המים (מים, ולא גשם. בבקשה עוד לא גשם!), והיותו כולל איתו את שמיני עצרת ושמחת תורה, וגם את היום הזה היום, יום “הושענא רבה”, הוא היום האחרון של חול המועד סוכות.

I’m sitting in my sukkah, the wind is already pushing down the sides, rustling in the decorations, and the sun is playing with me in light and shadow on the screen, urging me. Sukkot for me is an evolving and renewing holiday. As a child, it had a sukkah and four species, but since then more layers have been added to it. For example, being a holiday with the most challenging mitzvah there is (being happy! No wonder we had no idea this is actually a mitzvah), and being the water holiday (water, not rain. Please, no rain yet!), And being included with it Shmini Atzeret and Simchat Torah, and also this day today, the day of “Hosha’ana Rabba”, the last day of the week of Sukkot.

ההושענות הוא מצוה שהיתה נהוגה בבית המקדש. אז היו סובבים את המזבח כשערבות בצידיו. היום נוהגים להקיף את הבימה בבית הכנסת ולהגיד פיוטים שונים, זכר למקדש. אם כל יום מקיפים רק פעם אחת, הרי שבהושענא רבה (“הגדולה”) מקיפים 7 פעמים (מזכיר משהו?).

The Hosha’anot is a mitzvah that was practiced in the Temple. Then they would go around the altar with willows on its sides. Nowadays it is customary to surround the bimma in the synagogue and say various piyyutim, poems, as a reminder to the temple. If everyday you only circle once a day, then on Hosha’ana Rabba (“the great”) you circle 7 times (a memory of something?).

ליום עוד שמות: למשל, יום שביעי של ערבה – על שם מנהג הערבות ביום זה. הערבה קבלה שם לא כל כך טוב לאחרונה עם הקורונה המסתובבת במחוזותינו: “מצטערים”, נכתב בפוסט מצחיק, “השנה יש לנו רק שלושה מינים. הערבה נכנסה לבידוד, אין לה טעם ואין לה ריח”… אבל אולי מתחת לחיוך, מסתתרת שאלה: מה באמת עושה הערבה, בלי טעם ובלי ריח, בין ארבעת המינים המהודרים?

The day has other names too: like, the seventh day of the Arava, the willow, named after the custom to take the willow on this day. The willow got a not-so-good name recently with the Covid virus roaming around: “Sorry,” reads a funny post, “this year we only have three species. The willow is in isolation, she has no taste and no smell.”… But perhaps beneath the smile, lurks a question: what is the willow really doing, tasteless and odorless, among the four fancy species?

המדרש (תנחומא, אמור, כח) מפרש לנו את אחד הפסוקים מספר תהילים. למה התכוון דוד המלך כשאמר, כָּ֥ל עַצְמוֹתַ֨י תֹּאמַרְנָה֘ ה֗’ מִ֥י כָ֫מ֥וֹךָ מַצִּ֣יל עָ֭נִי מֵחָזָ֣ק מִמֶּ֑נּוּ וְעָנִ֥י וְ֝אֶבְי֗וֹן מִגֹּזְלֽוֹ: (תהלים לה, 10)? שהלולב הזה דומה ל(עמוד ה)שדרה של אדם, וההדס הזה דומה לעינים, והערבה דומה לשפתים, והאתרוג דומה ללב, אמר דוד המלך אין לי אבר אחד גדול מאלו שהן שקולים כנגד כל הגוף, הוי כל עצמותי תאמרנה ה’ מי כמוך! רמזים לבריאות הגוף, וכבר ראינו את רשב”ג היוגי בבית המקדש.

The Midrash (Tanhuma, Emor, 28) interpets for us one of the verses from the Psalms. What did King David mean when he said, ‘All your bones will say,’who is like You, of Hashem, who saves the poor from him who is stornger, and the poor and the needy from the one who robs him ? (Psalms 35 :10) ? That this lulav is like a person’s spine, and this myrtle is like the eyes, and the willow is like the lips, and the etrog is like the heart, King David said I have not one limb greater than those that are balanced against the whole body, woe to the health of the body, and we have already seen Rashbag the yogi at the Temple (last year).

השפת אמת (דרשות חסידיות שחיבר וערך רבי יהודה אריה ליב אלתר, 1847-1905) כתב על היום הזה: קבעו חכמים הרבה בקשות ביום הערבה. כי כחן של ישראל בפה. וערבה דומה לשפתים ופה… והנה יש שני שפתים. ונראה הרמז כי שבח הפה הוא בדיבור ובשתיקה… והרמז, שתי ערבות שתי שפתים הם בבחינת אהרן ומשה. כי משה רבינו הוא כח הפה בתורה. ועל אהרן כתיב, וידום אהרן והוא כח השתיקה…. ובאמת שני אלו תלוין זה בזה”….

The Sfat Emet(Chassidic commentary composed and edited by Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, 1847-1905) wrote about this day: The sages made many requests on the Day of the Willow. Because the power of Israel is in their mouth. And willow is similar to lips and mouth … and behold there are two lips. And the hint seems to be that the praise of the mouth is in speech and silence … and the hint, two willows, two lips, are like Aaron and Moses. For Moses is the power of the mouth in the Torah. And about Aaron it is written, and Aaron was silent, and he stands for the power of silence… and really, those two are dependent on each other”….

שם אחר ליום זה הוא יום חותם או יום גמר חיתום הדין. אחרי כל תקופת החגים, סליחות, תשובה, בקשות, עוד קצת ועוד קצת, היום, ממש זהו. בספר הזוהר מתואר כיצד ביום זה הקב”ה כביכול מוסר ביד שליחים את הפתקים עם “פסקי הדין” שנכתבו בראש השנה ונחתמו ביום כיפור, ל”מוציאים לפועל” העליונים. משום כך נוהגים בקהילות אשכנז לברך ביום זה איש את רעהו בברכת “פתקא טבא” )פתק טוב( או ביידיש — “גוט קוויטל”, שעוד ניתן לשנות לטובה את הכתוב.

Another name for this day is the day of the seal or the day of the end of the signing of judgement. After all the holiday season, of apologies, repentance, requests, a little more and a little more, today, this is it. The Book of the Zohar describes how on this day Gd supposedly hands over the notes with the “judgments” written on Rosh Hashanah and signed on Yom Kippur, to the upper “executors”. That’s why in Ashkenazi communities, it is customary to greet each other on this day, with the saying “pitka tava”, meaning “A good note” (or in Yiddish – “Gut Quital”, which can still be changed for the better.

וליום כמה מנהגים, ביניהם לימוד או “תיקון ליל הושענא רבה” שקשור למנהג הבא, שהוא קצת מוזר ושנוי במחלוקת, נשמע כמעט כמו יום הלווין יהודי, ולא פלא שלא ספרו לי עליו בילדותי. זהו מנהג הצל או מנהג הצללים. מי שמבצע טקס זה יוצא אחר חצות הלילה אל מקום כלשהו המואר על ידי אור הירח בלבד ושם המבצע מסיר את כל בגדיו ומביט בצל שמטיל גופו הערום באור הירח. מראה הצל בעת ביצוע הטקס מהווה מעין אינדיקציה לגורלו של האדם באותה השנה ולכן מי שנוהג לבצע את הטקס מקפיד להביט בצילו של כל איבר, כדי לראות שלא צפויה לו פגיעה.

And the day has a few customs, among them a study or “tikkun Hoshana Rabba night” related to the next custom, which is a bit strange and controversial, sounds almost like a Jewish satellite day, and no wonder I was not told about it as a child. This is the Custom of the Shadow or the custom of the shadows. Whoever performs this ceremony, goes out after midnight to some place lit by moonlight alone and there removes all his clothes and looks at the shadow that his naked body casts in the moonlight. The appearance of the shadow when performing the ceremony is a kind of indication of the person’s fate in that year, so those who perform the ceremony make sure to look at the shadow of each organ, to see that no injury is expected.

הושענא רבה אחר הצהרים בסוכה שלי. יש משהו בלשבת בסוכה, שקט ושלוה בלי רצון או צורך ללכת או לעשות שום כלום. ואני שמחה, כמובן שאני שמחה, רק נשימה עמוקה. וגם כבר מרגישה את עצב הסתו מתגנב, מתעקש להכנס, אושפיז אחרון, ויודעת שתיכף מגיע הזמן להפרד מתקופת החגים הנפלאה.

Hoshana Rabba in the afternoon in my sukkah. There is something about sitting in a sukkah, quiet and peaceful with no desire or need to go or do anything. And I’m happy, of course I’m happy, just taking a deep breath. And also already feeling the tinge of sadness with autumn creeping in, insisting on entering, last Ushpiz, and I know, I have to say goodbye to the wonderful holiday season.

מה תביא השנה הבאה? ב”ה נרגיש את טובה בנו ואיתנו.

What will the upcoming year bring? B”h, we will feel its goodness within and with us.

Chag Same’ach! חג שמח

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shabbat Sukkot: Looking for my brothers during the Fall Holy Days – שבת סוכות: את אחי אני מבקש.ת בחגי תשרי

I live in a lovely Haifa neighborhood. The houses are stylish apartment buildings; most have open balconies. There are some single homes not too far with nice yards. Still, when we take a walk on Erev Chag Sukkot after dinner, we count sukkot carefully: there is one! And there’s another! Sometimes we don’t see it, but recognize, what my son calls “sukkah voices”, i.e. mixture of outdoors overlapping voices, dishes clinking, and possibly some singing. After almost two hours walking, we count about 40 sukkot. For ratio, my building alone has 12 families, and only one, ours, sukkah.

אני גרה בשכונה חיפאית מקסימה. הבתים הם בנייני דירות נאים; לרובם יש מרפסות פתוחות. יש כמה בתים בודדים לא רחוק עם חצרות לא רעות. ובכל זאת, כאשר אנחנו מטיילים בערב חג חג סוכות לאחר ארוחת הערב, אנחנו סופרים סוכות לאט: הנה, יש אחת! ויש עוד אחת! לפעמים אנחנו לא רואים את הסוכה עצמה, אבל מזהים, מה שבני מכנה “רעשי סוכה”, כלומר תערובת של קולות בחוץ, צלחות מצקצקות ואולי קצת שירה. לאחר כמעט שעתיים הליכה, אנחנו סופרים כ -40 סוכות. אולי זה נשמע הרבה אבל כדי להבין את היחס, הבניין שלי לבדו כולל 12 משפחות, ורק סוכה אחת, שלנו.

And yet, erev chag in the store, is a zoo. Everybody is shopping because the holiday is upon us, guests are expected, and big, joint meals need to be planned. Without a Sukkah, the Four Species, going to shul, I want to ask, what are you celebrating? But I know the answer: Sukkot, of course!

ובכל זאת, ערב חג בחנות המכולת, הוא בלגן. כולם עושים קניות כי החג בפתח, אורחים מגיעים וצריך לתכנן ארוחות גדולות ומשותפות. בלי סוכה, ארבעת המינים, בלי ללכת לבית הכנסת, אני רוצה לשאול, מה אתם חוגגים? אבל הרי אני יודעת את התשובה: חג הסוכות, כמובן!

Last week, Yom Kippur in same neighborhood: When the “Orthodox” of their various streams, step out of their moving Kol Nidrei prayers, they find the streets pretty much empty of cars, and instead, filled with bicycles, skateboards and every other 1-2-3 wheel option possible. The celebration is wild. And while Haifa, with its steep inclines and hills, is very attractive to riders, who can’t normally slalom the roads here, this is the scene in many places in Israel on Yom Kippur eve.

בשבוע שעבר, יום הכיפורים באותה שכונה: כשה”אורתודוקסים” על זרמיהם השונים, יוצאים מתפילת קול נדרי שלהם, הם מוצאים את הרחובות די ריקים ממכוניות, ובמקום זאת, מלאים באופניים, סקייטבורדים וכל אופן אחר שיש בו אפשרות ל -1-2-3 גלגלים. החגיגה בעיצומה. ובעוד שהעיר חיפה, על שיפוליה וגבעותיה התלולות, מאוד אטרקטיבית לרוכבים שבדרך כלל לא יכולים לעשות סלאלום בכבישים כאן, זוהי הסצנה בהרבה מקומות בישראל בערב יום הכיפורים.

And, fast-forward to the end of the Holy Day, and now, many of the bicyclists, young and younger, helmets in hand, rush each other: “come, come, it’s almost dark, we have to go to the synagogue to hear the shofar”! Inside, the Orthodox service with a respectful mechitza and traditional chazan and outside? Everybody gathers, men, women, children, in shorts, t-shirts, jeans, all straining to get near the door and windows, sighing with relief once the shofar is sound.

העבירו קדימה עד סוף היום הקדוש, ועכשיו, רבים מרוכבי האופניים, צעירים וצעירים יותר, קסדות בידם, מאיצים זה את זה: “בואו, בואו, כמעט חושך, צריך למהר לבית הכנסת לשמוע קול שופר”! בפנים, התפילה האורתודוקסית עם מחיצה מכובדת וחזן מסורתי, ובחוץ? כולם מתאספים, גברים, נשים, ילדים, במכנסיים קצרים, חולצות טריקו, ג’ינס, כולם מתאמצים להתקרב לדלת ולחלונות, נאנחים בהקלה ברגע שהשופר נשמע.

For many, I’m sure, this whole description is eerie: what’s going on? This is why we came back to the Holy Land after 2000 years of diaspora and troubles? This is The Jewish life you want??? Well… maybe…yes.  

עבור רבים, אני בטוחה שכל התיאור הזה נשמע הזוי: מה קורה? בשביל זה חזרנו לארץ הקודש אחרי 2000 שנים של גלות וצרות? אלה החיים היהודיים שאת רוצה??? ובכן… אולי… כן.

I don’t mean to ride or not ride bikes on Yom Kippur. I for one, was never allowed a bike here… but something else: What I hear, underneath it all, is a cry to celebrate the holidays. Not to recreate a variation on the ghettos from “back there”, here that we all must duplicate, but to allow for what it takes to grow – to search, explore, learn, trust and make space.

אני לא מתכוון לסוגיה של לרכב או לא לרכב על אופניים ביום כיפור. לי למשל, מעולם לא הירשו כאן אופניים … אבל משהו אחר: מה שאני שומעת, מתחת לכל זה, זו קריאה לחגוג את החגים. לא לשחזר וריאציה על הגטאות שהיו לנו “שם”, כאן שכולנו חייבים לשכפל, אלא לאפשר את מה שצריך לצמוח – לחפש, לחקור, ללמוד, לסמוך ולפנות מקום.

In the order of the Ushpizin (Sukkot “exalted guests”), we’ll invite Yosef this coming Sunday; Yosef, who’s walking around the field, looking for his brothers. He knows they don’t like him but he can’t give up on them. As a newish song says, each one of us is Yosef. Maybe it’s time to venture out and look for our brothers.

לפי סדר האושפיזין (ה”אורחים הנעלים” של סוכות), נזמין את יוסף ביום ראשון הקרוב; יוסף, שמסתובב בשדה ומבקש את אחיו. הוא יודע שהם לא אוהבים אותו אבל הוא לא יכול לוותר עליהם. כמו שאומר שיר חדש, כל אחד מאיתנו הוא קצת יוסף. אולי הגיע הזמן לצאת ולחפש את אחינו.

Mo’adim Lesimcha & Shabbat Shalom — מועדים לשמחה ושבת שלום

תמונות מגוגל 🙂 pictures found online

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Happiness is a serious problem*… ושמחת בחגך?

אין ספק שחג הסוכות מציב בפנינו את המצווה הכי מאתגרת בתורה: “ושמחת בחגך והיית אך שמח”… (דברים טז:14-15), אפשר לצוות עלינו לתת צדקה, לא לגנוב, לא לרצוח. אפילו מצוות לא הגיוניות כמו כשרות ושעטנז, או ממש קשות כמו לכבד הורים ולשמור שמיטה, אבל איך ניתן לצוות על מישהו להיות “אך שמח”?

There is no doubt that the Holiday of Sukkot presents us with the most challenging mitzvah in the Torah: “And you will rejoice in your holiday and be only happy” … (Deuteronomy 16: 14-15). It’s possible to command us to give tzedakah (kind of charity), not steal, not murder; even irrational mitzvot like kosher and sha’atnez, or really hard ones like honoring parents and keeping Shmitta, but how can anyone command someone to be “only happy”?

יתכן שזו פשוט עובדה: אנחנו נהיה שמחים בחג. כך כתוב. ויתכן גם שיש כאן רמז שהשמחה שלנו היא בשליטתנו ואחריותינו. שיש לנו מה לעשות כדי לשמח את עצמנו. שזה לא רק האופן שבו אנו מרגישים “באופן טבעי”, אלא גם, שבאופן כלשהו השמחה, האושר שלנו, הם בחירה.

Maybe it’s a simple fact: we will be happy on the holiday. So it’s written. And, it is also possible that there is a hint here that our joy is within our control and responsibility; that we have something to do to make ourselves happy; that it is not only the way we feel “naturally”, but also, that somehow our joy, our happiness, those are a choice.

לפני כמה שבועות קראנו על פרשת הברכות והקללות. ולסיום, הסבר, למה באו עלינו כל הצרות האלה? (דברים כח:47)  

A few weeks ago we read the section of blessings and cruses. And at the end, an explanation, why all these troubles came upon us? (Deuteronomy 28:47):

תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹא־עָבַ֙דְתָּ֙ אֶת־ה’ אֱלֹהֶ֔יךָ בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְט֣וּב לֵבָ֑ב מֵרֹ֖ב כֹּֽל׃

Because you would not serve Hashem your Gd in joy and goodness of your heart over the abundance of it all…

“מרוב כל”? איזה “רוב כל”? מה רוצים מאיתנו?? יש קורונה ובידודים ו”מצב” וצרות… כן, כל זה נכון וגם, תמיד היה נכון, תמיד היו ויש דברים שיאיימו על השמחה שלנו, שירצו לשדוד אותה מתחת לרגלינו, אבל סוכות מבקש שנבחין שיש בחוץ ירח מלא ויפיפה, ומזג אויר מושלם, וסוכה מחבקת ומוארת, ואושפיז, אחד לפחות, אמיתי או דימיוני, ולכל אחד, משהו, אחד לפחות וב”ה, יותר, להגיד עליו תודה. “זה ידוע”, אומר לי הבן שלי כשאנחנו נכנסים לשיחה בענין, “הכרת הטוב זו “ה”תרופה נגד דכאון”. והיהודים ידעו על הענין הזה, ידעו שזה אתגר, שתמיד יש סיבות למה לא, ובחוכמתם בנו את שיטת הברכות, איך להסתכל על כל פרט ולהתיחס אליו, להגיד משהו אחד על בננה ואחר על תפוח ואחר על עוגיה, ואחר על רעם ונוף מדהים והים הגדול וקשת בענן… כי הדיוק הזה מחבר אותנו עוד יותר לאפשרות להכיר בטוב “מרוב כל”, ולשמוח בו.

“The abundance of it all”? What ” the abundance of it all”? There’s COVID and quarantine leading to isolation and the constant “situation” and troubles… yes, all this is true and also, it was always true. There were always things that will threaten our joy, that will want to rob it from under our feet, but Sukkot asks us to notice that there is a full moon and beautiful weather, and a hugging, bright sukkah, and Ushpizin (special Sukkot guests), at least one, real or imaginary, and that each one has at least one something, and hopefully more, to say thank you for it. “It’s well known”, says my son, when we enter into a conversation about all this, “gratitude is the antidote for depression”. And the Jews knew about this issue, they knew it was a challenge, that there were always reasons why not, and in their wisdom, built the system of blessings, how to look at every detail and address it, say something about a banana and something different about an apple and another about a cookie, and another on thunder and amazing scenery and the great sea and a rainbow … because this precision connects us even more to the possibility of acknowledging the good, “the abundance of it all”, and rejoicing in it.

כבר את יום כיפור סיימנו בסוכה. למרות מאמציו הקודמים להימלט מהמשימה, יונה הנביא סיים את נבואתו ואנשי נינוה חזרו בתשובה. הנה, כולם חיים באושר ועושר. כאן בדיוק צריך היה לשים נקודה, סוף פסוק. למה אלוקים לא עוזב את הבחור המסכן? מה הוא עוד יכול לרצות ממנו? אבל אז, יש את פרק ד, הפרק האחרון של ספר יונה, הפרק הכביכול מיותר בספר.

We have already ended Yom Kippur with a sukkah. Despite his previous efforts to escape the mission, the prophet Jonah ended his prophecy and the people of Nineveh repented. Here, everyone lives happily ever after! This is exactly where a period, end of sentence should have been put. Why does Gd not leave the poor guy alone? What else can He possibly want from him? But then, there is Chapter 4, the last chapter of the Book of Jonah, the so-called unnecessary chapter in the book.

יונה, מאוכזב מההצלחה שלו (נשמע מוכר לצערנו?…), יוצא לשבת תחת… סוכה. בצילה הוא מוצא הצלה. בעברית, צל והצלה חולקים את אותן אותיות ורומזים על קשר. ועדיין, כמה מוזר שיונה ימצא מחסה בסוכה ?! אם הוא מחפש מחסה, האם לא כדאי שילך אולי למבצר או טירה, מוקף בחפירים ומוגן בבטחה בחומות ענק ושומרים חמושים? כי מהי סוכה? המחצלת היא התקרה; המצעים הם הקירות … במובן מסוים מבנה הפוך לגמרי!

Disappointed with his success (sounds familiar unfortunately?…), Jonah goes out to sit under a… Sukkah. In its shade he finds refuge. In Hebrew, shadow and rescue share the same letters (tzel & hatzala) and hint at a connection. And yet, how strange is it for Jonah to find shelter in a sukkah ?! If he seeks refuge, should he not perhaps go to a fortress or castle, surrounded by moats and safely protected by huge walls and armed guards? Because what is a sukkah? The mat is the ceiling; the bedding – the walls … in a sense, a completely upside-down structure!

סוכה מופיעה גם בתפילה שלנו לשלום. אנחנו אומרים: “ופרוש עלינו סוכת שלומך”… למה שלא תבנה לנו חומה בצורה של שלום, שיהיה בר קיימא לתמיד?? כנראה שאי אפשר. ואולי אפילו, זה לא יהיה לנו טוב. יש דברים, שלום, שמחה ואושר ואפשר להוסיף, שהם לא דברים לקבע, הם דברים לחפש, לשאוף, לרדוף….

A sukkah also appears in our prayer for peace. We say: “And spread over us Your sukkah of peace” … why not ask that You build us a wall in the form of peace, which will be sustainable forever?? Probably impossible. And maybe even, it won’t be good for us. There are things, like peace, joy and happiness and more, that cannot be fixed. Those are things to seek, to strive for, to pursue….

יש סיפור פנטסטי בגמרא על שני “מינים”, שמחה וששון, שרבים איך כל אחד טוב מהשני (הסיפור במלואו למטה). מה בעצם ההבדל בין שמחה וששון? אחד ההסברים הוא שששון הוא כשאנחנו בתהליך, רואים לקראת מה הולכים (ושאבתם מים בששון…), עוד לא הגענו אבל כבר “בששון” לקראת ההצלחה, עוד מעט יהיו מים! השמחה, לעומת זאת, זה כשהכל בסדר, עכשיו, כמו שזה. זו השמחה של סוכות. אנחנו לא באים עם רשימות, אשמות, חטאים, תנאים, דרישות. אנחנו לא הולכים לשום מקום. לא קבלנו כל מה שרצינו או חשבנו שרצינו, וזה בסדר. הארעי – קבוע והקבוע – ארעי. הכל הפוך, וזה בסדר. אנחנו כאן ועכשיו וזה נפלא וטוב ושמח.

There is a fantastic story in the Gemara about two “heretics”, Simcha and Sasson, happiness and gladness who argue how each one is better than the other (the full story below). What is the difference between Simcha and Sasson? One of the explanations is that Sasson is when we are in the process; we see what we are going towards (“and you draw water in Sasson” …), we have not yet arrived but already “in Sasson” towards success, there will soon be water! Simcha, happiness, on the other hand, is when everything is fine, now, as is. This is the joy of Sukkot. We do not come with lists, guilts, charges, sins, conditions, requirements. We’re not going anywhere. We didn’t get everything we wanted or thought we wanted, and that’s fine. The temporary – is permanent and the permanent – temporary. Everything is upside down, and it’s fine. We are here and now, and that in itself, is wonderful and good and full of Simcha.

Wishing you and yours, Chag Sukkot Same’ach ! אז ב”ה שיהיה חג סוכות שמח

מי שבא, ברוך הבא! Welcome!
Sukkah 48:b:
Apropos this verse, the Gemara relates: There were these two heretics, one named Sason and one named Simḥa. Sason said to Simḥa: I am superior to you, as it is written: “They shall obtain joy [sason] and happiness [simḥa], and sorrow and sighing shall flee” (Isaiah 35:10). The verse mentions joy first. Simḥa said to Sason, On the contrary, I am superior to you, as it is written: “There was happiness [simḥa] and joy [sason] for the Jews” (Esther 8:17). Sason said to Simḥa: One day they will dismiss you and render you a messenger [parvanka], as it is written: “For you shall go out with happiness [simḥa]” (Isaiah 55:12). Simḥa said to Sason: One day they will dismiss you and draw water with you, as it is written: “With joy [sason] you shall draw water.”
סוכה מח:ב:
הָנְהוּ תְּרֵי מִינֵי, חַד שְׁמֵיהּ שָׂשׂוֹן וְחַד שְׁמֵיהּ שִׂמְחָה. אֲמַר לֵיהּ שָׂשׂוֹן לְשִׂמְחָה: אֲנָא עֲדִיפְנָא מִינָּךְ, דִּכְתִיב: ״שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּ וְגוֹ׳״. אֲמַר לֵיהּ שִׂמְחָה לְשָׂשׂוֹן: אֲנָא עֲדִיפְנָא מִינָּךְ, דִּכְתִיב: ״שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן לַיְּהוּדִים״. אֲמַר לֵיהּ שָׂשׂוֹן לְשִׂמְחָה: חַד יוֹמָא שָׁבְקוּךְ וְשַׁוְּיוּךְ פַּרְוַונְקָא, דִּכְתִיב: ״כִּי בְשִׂמְחָה תֵצֵאוּ״. אֲמַר לֵיהּ שִׂמְחָה לְשָׂשׂוֹן: חַד יוֹמָא שָׁבְקוּךְ וּמָלוּ בָּךְ מַיָּא, דִּכְתִיב: ״וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן״.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sing your Song – Ha’azinu

As many of you know, my walls are mostly covered with shelves, and the shelves are sagging from books. I’m now thinking where to fit the next one ‘to make some space’, and at the same time I already know, it’s no help… that one will fill up too, with books. And yet, there’s always one more my shelf (and my self…) is missing. My parents’ home was mostly the same; the living room walls proudly decorated with an extensive library, and books everywhere, in the kitchen, bedside table and more. Combine that with my addiction for writing, which appeared early on when I wrote my first open at age 9-10, titled “My Bookshelf”, and it’s obvious that the written word is very meaningful to me. I’ve been scribbling stories, journals, letters for as long as I can remember. So when Moses instructed the Children of Israel to “write down this poem” in last week’s Torah portion (Deuteronomy 31:19), I was all with him. But the verse continues:

כפי שרבים מכם יודעים, הקירות שלי מכוסים ברובם במדפים, והמדפים עמוסים בספרים. עכשיו אני חושבת איפה לשים את המדף הבא כדי ‘לעשות קצת מקום’, ויחד עם זאת אני כבר יודעת, שזה לא יעזור, שגם זה יתמלא בספרים. ובכל זאת, תמיד יש עוד אחד שהמדף שלי (וגם עאני צמי …) חסר. בית הורי היה די אותו דבר; קירות הסלון מעוטרים בגאווה בספרייה נרחבת, וספרים בכל מקום, במטבח, על השולחן ליד המיטה ועוד. שלב את זה עם ההתמכרות שלי לכתיבה, דבר שהתבטא בשיר הראשון שכתבתי בגיל 9-10 לו קראתי “ארון הספרים שלי”, וניכר שהמילה הכתובה מאוד משמעותית עבורי. אני כותבת סיפורים, יומנים, מכתבים מאז שאני זוכרת את עצמי. אז כשמשה הורה לבני ישראל “לכתוב את השירה הזאת” בפרשת השבוע שעבר (דברים לא:19), אני הייתי לגמרי איתו. אבל הפסוק ממשיך:

וְעַתָּ֗ה כִּתְב֤וּ לָכֶם֙ אֶת־הַשִּׁירָ֣ה הַזֹּ֔את וְלַמְּדָ֥הּ אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל שִׂימָ֣הּ בְּפִיהֶ֑ם

Therefore, write down this poem and teach it to the people of Israel; put it in their mouths…

Turns out, even though the Jews have been called “the people of the book”, writing alone is not enough. What makes us unique is not “the Bible”, but “The Oral Torah”. And if we think of the various synagogues we go to, most siddurim are much closer to each other than not. What makes us adamant to go to this shul and not that, is not the words, but often it might be the tunes. Writing is great but to be with us, it needs to become a song, and the song has to be taught and placed in our mouths; it has to have taste and a feel and a melody.

מסתבר שלמרות שהיהודים כונו “עם הספר”, הכתב לבדו אינו מספיק. מה שמייחד אותנו הוא לא “התנ”ך”, אלא דוקא “התורה שבעל פה”. ואם נחשוב על בתי הכנסת השונים שאליהם אנו הולכים, רוב הסידורים הרבה יותר קרובים זה לזה מאשר לא. מה שגורם לנו להתעקש ללכת לבית הכנסת הזה ולא להוא, זה לא המילים, אבל לעתים קרובות זה יכול להיות המנגינות. הכתיבה היא נהדרת אבל כדי להיות איתנו, היא צריכה להפוך לשיר, ואת השיר צריך ללמד ולשים בפינו; הוא חייב להיות בעל טעם ותחושה ולחן.

The Torah portion we read this week, is a song, the Song of Ha’azinu, and the haftara – is the Song of David. Moses, who when we first met him was of “heavy tongue” and had trouble speaking, ends his life singing, asking – demanding – for heaven and earth to listen to him, for what he has to say, is so important. Where is that “humblest man of all”?

I remember a card I once got. It said: “a bird does not sing because it has an answer. It sings because it has a song. Sing your song!”. Now, when I’m listening to Moses’ song, I think maybe we misunderstood humility; maybe humility doesn’t mean being low and quiet and tucked away, feeling like nobody and nothing. Maybe it really means, singing our song.

הפרשה שאנו קוראים השבוע היא שיר, שירת האזינו והפטרה – הוא שירת דוד. משה, שכאשר פגשנו אותו לראשונה היה “כבד לשון” והתקשה לדבר, מסיים את חייו בשירה, כשהוא מבקש – דורש – שהשמים והארץ יקשיבו לו, כי מה שיש לו לומר, הוא כל כך חשוב. לאן נעלם אותו איש “הענו מכולם”?

אני זוכרת כרטיס ברכה שקיבלתי פעם שהיה כתוב בו: “ציפור לא שרה כי יש לה תשובה. היא שרה כי יש לה שיר. שירי את השיר שלך! “. עכשיו, כשאני מקשיבה למשה שר, אני חושבת שאולי לא הבנו נכון מה זו בדיוק “ענווה”; ענווה כנראה זה לא אומר להיות נמוך ושקט ותחוב בפינה, להרגיש כמו אף אחד ושום דבר. אולי מה שזה באמת אומר זה לשיר את השיר שלנו.

Shabbat Shalom — שבת שלום

10 Reasons Why Singing Makes Us Happy | t.blog

Posted in Uncategorized | Leave a comment

To err is human…. something for Yom Kippur – לשגות זה אנושי… משהו ליום כיפור

בקר ערב יום כיפור. מחכה את השעה וחצי שלי בתור במתחם בדיקות קורונה. ברדיו הרב אהרון איזנטל, רב ברמת הגולן, שעה ראיון, מעלה בי דמעות. על היום עצמו. ועל המלחמה ההיא. על הטרגדיה. הכוח והרוח. הניסים, הקטנים והגדולים, שבהחבא, יום כיפורים – יום כ-פורים.

The morning of Yom Kippur eve, waiting in line my hour and a half at a Covid testing center; on the radio, an hour interview with Rav Aharon Eisental, rabbi in the Golan Heights, brings up tears. About the day itself. and that war. About the tragedy, the energy and the spirit; the miracles, big and small, hidden. Yom Kippurim = a day like Purim (“k” in Hebrew is “like).

פעם זה היה יום שמח. רוב העם לא עשה כמעט כלום ביום הזה. חלק טיילו לירושלים, לראות, מה שאפשר, מעבודת הכהן הגדול. הצעירים יצאו לשדות בלבן (משנה, תענית, ד,ח) לפגוש ולמצוא את האחד והאחת. ויש עוד הסבר: זהו היום שמשה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות השניים. יום מתן תורה האמיתי. יום פיוס, שלום וסליחה.

Once upon a time, this was a happy day. Most people didn’t do almost anything on this day. Some traveled to Jerusalem, to see, as much as possible, the worship of the High Priest. The younger ones (young adults) went out to the fields, wearing white (Mishna, Ta’anit 4:8) to meet and find their one. And there’s another explanation: this is the day that Moses came down from Mt. Sinai with the 2nd set of Tablets, the real “Giving of the Torah” day, a day of atonement, appeasement, peace and forgiveness.

ואכן, ביום כיפורים יש הרבה התעסקות בסליחה. מה זו בדיוק סליחה? המילונים אונליין (ויקיפדיה ועוד) אומרים שסליחה היא תהליך שכלי, רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון עצב או כעס כנגד אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה. לחלופין, סליחה היא הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי. ניתן להתייחס למושג סליחה מנקודת מבטו של האדם הסולח, האדם שלו נסלח וכן מנקודת המבט של היחסים שבין הסולח לנסלח. במצבים מסוימים הסליחה ניתנת מבלי לצפות לפיצוי כלשהו וללא תגובה כלשהי מצידו של הפוגע . לעיתים, חלק הכרחי מתהליך הסליחה הוא הכרה כלשהי של הפוגע במעשהו, התנצלות, וייתכן אף פיצויים לנפגע, או פשוט בקשת סליחה.

With Yom Kippur coming up, there is a lot of preoccupation with forgiveness. What exactly is forgiveness? The online dictionaries (Wikipedia and others) say that forgiveness is a mental, emotional or spiritual process in which a person has stopped feeling insulted, sad or angry against another person for a hurt, dispute or error. Alternatively, forgiveness is the cessation of the demand for punishment or compensation. The concept of forgiveness can be approached from the point of view of the forgiving person, the forgiven person as well as from the point of the relationship between the forgiving and the forgiver. In some situations, forgiveness is given without expecting any compensation and without any response on the part of the offender. Sometimes, a necessary part of the forgiveness process is some recognition of the offender in his act, an apology, and possibly even compensation to the victim, or simply a request for forgiveness.

סיפור ארוך והפרטים פחות חשובים, אבל, קרה מקרה שנפגעתי ממישהי. מיד לאחר מכן קבלתי הרבה הסברים ממנה ואחרים, למה, גם אם זה לא היה לגמרי בסדר, הרי שהיא “לא התכוונה לפגוע” (כאילו שהאמירה הזו היא מעין פטור) ואפשר “להבין”. אמרתי שהכל בסדר, וחזרתי על זה כל כך הרבה פעמים שבסוף גם אני השתכנעתי… עבר זמן רב ולפתע במקרה, מפגש. כבר שכחתי הכל, עד לרגע שאמרה לי, אני רק רוצה לוודא שאנחנו בסדר. לרגע חשבתי, למה שלא נהיה בסדר? אבל אז, היא הזכירה לי, והכל עלה שוב. הבנתי שלא, אנחנו לא בסדר, ולא יכולנו להיות בסדר. שכחה איננה סליחה, והמילה הזו דוקא היתה חסרה.  

Some long story and the details are less important, but, there was a case where I was hurt by someone. Shortly afterwards I got many explanations, from her and others, why, even if she was not entirely right, she “didn’t mean it” (as if this statement is a kind of excuse) and can be “understood”. I said everything was fine, and I repeated it so many times that in the end I too was convinced … some time passed and, then, by chance, a meeting. I forgot everything, until she the moment she said, ‘I just want to make sure we’re okay’. For a moment I thought, why wouldn’t we be okay? But then, she reminded me, and it all came back again. I realized no, we’re not okay, and we couldn’t be okay. Forgetting is not forgiveness, and this very word was missing.

“לשגות זה אנושי, לסלוח – אלוהי”, אומר פתגם ידוע. אולי לכן רוב רובו של יום הכיפורים מתנהל מול הקב”ה, אבל מה בין בני אדם? האם יש דרך להתקרב לחלק האלוהי הזה גם כאן? האם אנחנו בכלל יכולים לתת ולקבל סליחה? אולי באמת סליחה זה אלוהי וכל מה שאנחנו יכולים לשאוף אליו הוא יותר פיוס? איך להתחיל, לחכות או לעשות צעד?

“To err is human, to forgive is divine,” says a well-known proverb. Maybe that’s why most of Yom Kippur is between us and Gd, but what about human beings? Is there a way to get closer to this divine aspect here too? Can we even give and receive forgiveness? Maybe forgiveness is really divine and all we can strive for is more reconciliation, appeasement (piyus, in Hebrew, like peace…)? How to start, should we wait or take a step?

הסיפור הבא שנפל לתוך התיבה שלי לקראת יום כיפור (במקור ויקרא רבה, פרשה ה, פסקה ח) מציע דרך. הוא לא מבטל את זה ש”גם הצד השני צריך” וחייב ואמור… ואין כאן ערבות שזה יצליח, אבל זה נותן לנו משהו לעשות, אפשרות לקחת צעד קטן קדימה, להתחיל תהליך מהצד שלנו. מי יתן ונמצא את הדרך לעשות שלום בנפשנו ועם אלה סביבנו.

The following story that fell into my mailbox in preparation for Yom Kippur (originally from Leviticus Rabba, 5: 8) suggests a way. It does not eliminate the fact that “the other side also needs” and must and should… and it doesn’t necessarily mean our act will be accepted, but it gives us something to do; an opportunity to take a small step forward, to start a process from our side. May we find the way to make peace in our souls and with those around us.

שונה רבי שמעון בן יוחאי: מה נָגָרִים הם ישראל שהם יודעים לרצות את בוראם. אמר ר’ יודן: ככותים הללו שיודעים לחזור על הפתחים.  אחד מהם הולך אצל אשה, אומר לה: יש לך בצל אחד? תתנו לי? משהיא נותנת לו, אומר לה: יש בצל בלא פת? משהיא נותנת לו, אומר לה: יש מאכל בלא משקה? מתוך כך אוכל ושותה.Rabbi Shimon ben Yochai taught: The Jewish people are like merchants in how they know to appease their Creator. R. Yodan said: Like peddlers who know how to knock on doors. One of them stops by and asks a woman: Do you have one onion? Will you give it to me? When she gives it to him, he asks: can there be an onion without bread? When she gives it to him, he asks, can there be food without a drink? This way, he eats and drinks
אמר ר’ אחא: יש אשה שיודעת לשאול ויש אשה שאינה יודעת לשאול. שיודעת לשאול, הולכת אצל שכנתה, השער פתוח, דופקת עליו. אומרת לה: שלום עליך שכנתי! מה את עושה? מה בעלך עושה? מה בניך עושים? ניכנס, לא ניכנס? יש לך חפץ פלוני? תתניהו לי? אומרת לה: הן. שאינה יודעת לשאול, הולכת אצל שכנתה, השער סגור, פותחת אותו. אומרת לה: יש לך חפץ פלוני? תתניהו לי? אומרת לה: לאו.R. Acha said: There is a woman who knows how to borrow (also, ask), and one who does not. The one who knows how to ask, goes to her neighbor, the gate is open, she knocks on it. She says to her: Hello, my neighbor! How are you? How’s your husband? How are your children? May I enter or not? Do you have a certain object? Will you lend it to me? She says, yes. And the one who does not know how to ask, goes to her neighbor, the gate is closed, she opens it. She says to her: Do you have a certain object? Will you give it to me? The neighbor says, No.
אמר ר’ הונא: יש אריס שיודע לשאול ויש אריס שאינו יודע לשאול. שיודע לשאול, סורק שערו, מכבס בגדיו, פניו טובים, נותן מקל בידו וטבעת באצבעו והולך אצל בעל מלאכתו לבקש ממנו. והוא אומר לו: בוא בשלום אריסי הטוב, מה אתה עושה? והוא אומר לו: טוב. ואומר לו: מה הארץ עושה? אומר לו: תזכה ותשבע מפריה – מה השוורים עושים? אומר לו: תזכה ותשבע מחלביהם – מה העזים עושות? אומר לו: תזכה ותשבע מגדייהם – מה אתה מבקש? אומר לו: יש לך עשרה דינרים, תתן לי? אומר לו: אתה מבקש עשרים, טול לך.  R. Huna said: There is worker who knows how to ask and one who doesn’t know how to ask. The one who knows, combs his hair, washes his clothes, his face is good, he takes a cane in his hand and places a ring on his finger and goes to his craftsman to ask (also, request). And he says to him: Come in, my good worker,  what are you doing? And he says to him: everything is good. And he said to him: How’s the land doing? He says: You will merit and enjoy its fruit. What do the oxen do? He says to him: You will enjoy and be satisfied with their milk. What do the goats do? He says to him: You will enjoy their kids. What are you asking for? He says to him: Do you have ten dinars? Can you give me? He says, you’re asking for twenty? Go ahead and take it
ושאינו יודע לשאול, שערו מקווץ, כליו צואים, פניו רעים. הולך אצל בעל מלאכתו לבקש ממנו. אומר לו: מה הארץ עושה? אומר לו: הלוואי מעלה מה שהוצאנו עליה. – מה השוורים עושים? אומר לו: תשושים. – מה העזים עושות? אומר לו: תשושות. – מה אתה מבקש? אומר לו: יש לך עשרה דינרים, תתן לי? אומר לו: לך ופרע לי מה שיש לי אצלך.And the one who does not know how to ask (also, borrow), his hair is messy, his utensils dirty, his face is bad. He goes to his craftsman to ask (borrow from) him. He asks him, how’s the land doing? He tells him: Barely anything. And how are the bulls doing? He tells him: exhausted. – And the goats? He tells him: exhausted. – What are you asking for? He says to him: You have ten dinars? Will you give me? He says, go and pay back what you already owe me
אמר ר’ הונא: דוד מן האריסים הטובים היה. בתחילה פתח בקילוס, אמר: “השמים מספרים כבוד אל” (תהלים יט ב). אמרו לו השמים: שמא אתה צריך לכלום? – “ומעשה ידיו מגיד הרקיע”. אמר לו הרקיע: שמא אתה צריך לכלום? היה [דוד] מזמר והולך: “יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת” (שם ג). אמר לו הקב”ה: מה אתה מבקש? אמר לו: “שגיאות מי יבין?” (שם יג) – מן השגגות שעשיתי לפניך. אמר לו: הרי סלוח והרי מחול לך. אמר לו: “מנסתרות נקני” – מהנסתרות שעשיתי לפניך. אמר לו: הרי סלוח ומחול לך. אמר לו: “גם מזדים חֲשׂוֹך עבדך” (שם יד) – אלו הזדונות. “אל ימשלו בי אז איתם” – אלו עבירות חמורות, “ונקיתי מפשע רב”.1 אמר ר’ לוי: אמר דוד לפני הקב”ה: ריבונו של עולם, אתה אלוה גדול ואני חוֹבי גדולים, יאה לאלוה גדול שהוא סולח ומוחל לחובות גדולים. זהו שכתוב: “למען שמך ה’ וסלחת לעוני כי רב הוא” (תהלים כה יא).11R. Huna said: King David was one of the good workers. At first he opened in praise, saying, “The heavens declare the glory of God” (Psalm 19: 2). The heavens said to him: Do you need anything? – “And of the work of His hands tell the heavens.” The heavens said to him: Do you need anything? There was [David] singing and going: “Day by day he will speak and night by night he will give an opinion” (ibid. 3). God said to him: What are you asking for? He said to him: “Who will understand errors?” (13) He said to him: Everything is forgiven and pardoned to you. David before to Gd: There’s more, iniquities and sins and serious stuff to cleanse from. Says R. Levi: David said before the Holy One, Creator of the World, You are a great Gd and I am in great debt. It is nice of a great God to forgives and pardon great debts. This is what is written: “For your name’s sake, O Lord, you have forgiven my deprivation, for it is great” (Psalm 11:11).

בברכת סליחה ומחילה וחתימה טובה *** In forgiveness and pardon & Chatima Tova

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Ten Days of Repassion…. עשרת ימי תשוקה…

The day after Rosh Hashana is a “minor” fast day, the Fast of Gedaliah. Why? The most common answer is, because we ate so much on Rosh Hashana that we need to lose a bit before moving on into the year. Option 2 is, practice for Yom Kippur. But there is also option 3 which is finding out who is this Gedaliah (not the guy in the Israeli TV show Shababnikim) and what is this fast all about.

היום שאחרי ראש השנה הוא יום צום, צום גדליה. למה? התשובה הנפוצה ביותר היא, כי אכלנו כל כך הרבה בראש השנה שאנו צריכים להוריד קצת לפני שנמשיך בשנהה חדשה… אפשרות 2 היא תרגול ליום כיפור. אבל יש גם את אפשרות 3 שהיא לגלות מי זה הגדליה הזה (לא הבחור בתוכנית הטלוויזיה הישראלית שבאבניקים) ועל מה זה הצום הזה.

So, Gedaliah was a righteous governor of Judea, placed as such by Nebuchadnezzar, the Babylonian king who conquered Jerusalem, brining about the destruction of the 1st Temple in 586BCE. Nebuchadnezzar, who already killed and exiled most of the Jews, left Gedaliah to be in charge of the those few who were left.

אז, גדליהו היה מושל צדיק של יהודה, שהוצב ככזה על ידי נבוכדנאצר, המלך הבבלי שכבש את ירושלים, וזה שגרם לחורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפנה”ס. נבוכדנאצר, שכבר הרג והגלה את רוב היהודים, השאיר את גדליהו כאחראי על אותם מעטים שנותרו.

We can imagine that this was an incredibly tumultuous time, and as happens often, others in the area, saw an opening. Sometime after the destruction (there are disagreements when exactly this took place, whether later that year or a few years after), the king of neighboring Ammon, where today is Jordan, sent Yishmael ben Nataniah, a Judean as well, to kill Gedaliah.

אנו יכולים לדמיין שזו הייתה תקופה סוערת ביותר, וכמו שקורה לעתים קרובות, אחרים באזור ראו הזדמנות. מתישהו לאחר החורבן (יש חילוקי דעות מתי בדיוק זה קרה, בין אם מאוחר יותר באותה שנה או כמה שנים לאחר מכן), מלך עמון השכן, שבו נמצאת היום ירדן, שלח את ישמעאל בן נתניה, יהודי גם הוא, להרוג את גדליהו.

Gedaliah was warned but didn’t want to believe it. When Yishmael and his people came to Gedaliah’s location (in the town of Mitzpah, possibly north of Jerusalem), they were welcomed which made it easier yet for them to murder Gedaliah along with most of the Jews who had joined him and some Babylonians whom the Babylonian king had left with Gedaliah.

גדליה הוזהר אך לא רצה להאמין. כאשר ישמעאל ואנשיו הגיעו למיקומו של גדליהו (בעיר מצפה, אולי מצפון לירושלים), הם התקבלו בברכה, מה שהקל עליהם לרצוח את גדליה יחד עם רוב היהודים שהצטרפו אליו וכמה בבלים אשר המלך הבבלי השאיר עם גדליהו.

Fearing the ramifications of the king’s chosen ruler’s death, most remaining Jews fled to Egypt, against G-d’s clear instructions, conveyed by the prophet Jeremiah. Going back to Egypt, which is forbidden and viewed negatively, is compared to withdrawing from history. It’s like a grown person struggling to get back to his mother’s womb…

מחשש להשלכות מותו של השליט הנבחר, רוב היהודים שנותרו ברחו למצרים, נגד הנחיותיו הברורות של אלוקים, שהעביר הנביא ירמיהו. החזרה למצרים, האסורה והנחשבת שלילית, מדומה לנסיגה מההיסטוריה. כמו אדם מבוגר שנאבק לחזור לרחם אמו…

It’s important to note that Yishmael too, had a story: he came from a royal family, although indirectly (through his mother or another woman, and not through his father). Of The legitimate kings of Judea, one was dead (Tzidkiyahu) and the other one – in exile (Yehoyachin). Frustrated Yishmael, who couldn’t get his hands on the rulership thus far, saw an opportunity to seize.

חשוב לציין שגם לישמעאל היה סיפור: הוא הגיע ממשפחת מלוכה, אם כי לא ישירות (דרך אמו או אישה אחרת, ולא דרך אביו). מבין מלכי יהודה הלגיטימיים, אחד מת (צידקיהו) והשני – בגלות (יהויכין). ישמעאל המתוסכל, שלא הצליח לשים את ידיו על השלטון עד כה, ראה כאן פתח.

Also important, is the connection to the king of Ammon as the Ammonites are heirs of Lot, Abraham’s nephew, and there was possibly some frustration there too, which we see in various Biblical stories (for example, Bil’am, sent by the Moabite king Balak, trying to seize the leadership from Moses, and more).

חשוב גם הוא הקשר למלך עמון כיוון שבני עמון הם יורשיו של לוט, אחיינו של אברהם, ואולי גם שם היה תסכול כלשהו, שאנו מוצאים את ביטויו בסיפורים מקראיים שונים (למשל, בלעם, שנשלח על ידי המלך מואב בלק, מנסה לתפוס את ההנהגה ממשה ועוד).

In the end, this chain of events brought about the conclusion of Jewish life in the Land of Israel for the next 70 years. Gedaliah’s assassination, and its commemorating fast stands, therefore, for our internal fighting as a cause for leaving the Land.

בסופו של דבר, השתלשלות אירועים זו הביאה לסיום החיים היהודיים בארץ ישראל ל- 70 השנים הבאות. רצח גדליה, והנצחת הצום שלו מדברים על היריבויות הפנימיותת שלנו כגורם לעזיבת הארץ.

We can ask, why at all fast today, when we are back in the Land and there’s a Jewish state? These questions have been raised since 1949… the chief rabbis decided that since the Temple has not yet been built, we still need to fast. But maybe there’s more.

אנחנו יכולים לשאול, למה בכלל לצום היום, כשחזרנו לארץ ויש מדינה יהודית? השאלות הללו מועלות מאז 1949 … הרבנים הראשיים החליטו שמכיוון שבית המקדש טרם נבנה, אנחנו עדיין צריכים לצום. אבל אולי יש כאן יותר מזה.

This fast takes place during the days between Rosh Hashana and Yom Kippur, known as “The Ten Days of Repentance”. What are we repenting for?? Sins! A sin in Hebrew is a chet, and comes from the word, lehach’ti, literally meaning, to miss the mark. A “sin” in that sense is a disconnect – between a person and G-d, between a person and the people around them. The murder of Gedaliah is the end of – or, at least a major break in – the cohesiveness of the Peoplehood and the beginning of greater individuality, and a transition from living in and on the Land, to living in Exile.

הצום הזה קורה בימים שבין ראש השנה ליום כיפור, בתקופה המכונה “עשרת ימי התשובה”. על מה אנחנו חוזרים בתשובה?? חטאים! חטא בעברית בא מהמילה, להחטיא, שפירושה, להחמיץ את המטרה. “חטא” במובן זה הוא ניתוק – בין אדם לאלוהים, בין אדם לאנשים שסביבו. רצח גדליה הוא סופה של – או, לפחות שבר גדול – בלכידות של העם ותחילת האינדיבידואליות הגדולה יותר, ומעבר מהחיים על הארץ ובארץ, לחיים בגלות.

Rav Kook says that the Hebrew word for a fast day, tzom is a the beginning of the word tzomet, an intersection, a place to reconnect — from separation to togetherness; from exile to in the Land; from caring just about ourselves to caring about each other. There’s no doubt, we longer live in the same, extreme situation as back then, but It’s also not hard to see how we still have lots to learn and remember from those days which we can apply to our own times.

הרב קוק הסביר שהמילה העברית “צום” היא תחילתה של המילה “צומת”, שהוא מקום להתחבר מחדש – לעבור מפרידה ליחד; מהגלות לארץ; להפסיק לדאוג כל אחד לעצמו ולהתחיל לדאוג אחד לשני. אין ספק שאנחנו לא במצב קיצוני כמו אז, אבל לא קשה לראות איך נשאר לנו הרבה ללמוד ולזכור מאותה התקופה גם לימינו אנו.

*******

I love Moshe in this Torah portion of Vayeylech, and think of him often. At 120 years old, he walks. And not for his own musing, but in order to speak to the People “all these things” (Deuteronomy 31:1). Couldn’t they come to him? Didn’t anyone think, ‘oh, Moshe is getting old, we should try to hear as much Torah from him as possible, let’s all go to him and sit at his feet”…

אני אוהבת את משה בפרשת השבוע זו, “וילך”, וחושבת עליו לעתים קרובות. בגיל 120 הוא הולך. ולא בגלל שהוא טרוד במחשבותיו, אלא כדי לדבר עם העם “את כל הדברים האלה” (דברים לא:א). למה הם לא יכלו לבוא אליו? האם אף אחד לא חשב, ‘הו, משה מזדקן, עלינו לנסות לשמוע ממנו כמה שיותר תורה, בואו ניגש אליו ונשב לרגליו”…

Instead, the humblest person we know of, goes to them. And we too learn to walk; to get up and go; to not sit around and wait for things to happen, but to act, and even if we can’t complete the task, at least – a beginning.

במקום זה, האדם הענו ביותר שאנו מכירים, הולך אליהם. וממנו גם אנחנו לומדים, לקום וללכת; לא לשבת ולחכות שדברים יקרו, אלא לעשות, גם אם לא עליך המלאכה לגמור, לפחות – התחלה.


At 120, he also writes the Torah, coincidentally (or not), with the same Torah portion he “walks”, possibly to hint at a connection between the constant movement needed – not a speedy, sprint run but not a standstill either. Rather – a walk. Halacha, Jewish Law, is also from the same root as Vayelech. When I walk along the trails of my childhood, I think of what he’s left us: to stay in motion; to flow; to trust the path ahead.

בגיל 120, הוא גם כותב את התורה, במקרה (או לא), עם אותה פרשה שבה הוא “הולך”, אולי כדי לרמוז על קשר בין התנועה המתמדת הדרושה – לא ריצה מהירה אבל גם לא עצירה. אלא – הליכה. שמה של ה”הלכה” היהודית, גם היא מאותו שורש של “וילך”. כשאני הולכת לאורך הנופים של ילדותי, אני חושבת על מה שהוא משאיר לנו: להיות בתנועה, לזרום, לבטוח בשביל שלפנינו.

*******

Driving late at night, Rabbanit Yemima Mizrachi’s voice on the radio, correcting a familiar title: Let’s not call these days “The Ten Days of Repentance (teshuva)”, but the “Ten Days of Passion” (teshuka). We need to be all about “finding and founding” our passion; not merely “return”, “come back”, “repent”, but be wholly (and holy) passionate about life, being and doing, and about connecting – with oneself, others, the Holy One… may we merit.

נוהגת בשעת לילה מאוחרת וכמו משום מקום, קולה של הרבנית ימימה מזרחי ברדיו מתקנת כותרת: במקום “עשרת ימי תשובה” נקרא לימים האלה “עשרת ימי תשוקה”, הכל צריך להיות בענין למצוא ולהמציא את התשוקה. לא רק “לחזור”, “לשוב”, “לכפר”, אלא להיות לגמרי בתוך תשוקה – לחיים, להוויה ועשיה, לחיבור עם עצמי, אחרים, הקב”ה… הלוואי ונזכה.

Shabbat Shalom & Shana Tova !  שבת שלום ושנה טובה

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Countdown to Shmita…. מי אמר “שמיטה”….

The soon coming upon us year 5782 will be a shemitah year. How do we know? Divide the number of years by 7. If there is no remainder, then it is a shmitah year. I am a half-way-farmer… a city address and hands in dirt and trees wherever I can, especially in this Land, something I inherited from my mom, who grew up in a moshav, astonished by the “blessing of the earth”, and my grandparents who founded said moshav. The upcoming shmitah year is very much on mind. (to find our what and why is shmita, the rest of the English article is at):
https://blogs.timesofisrael.com/shemitah-why-it-still-matters-davka-now/

שנת התשפ”ב (5782) הבאה עלינו לטובה ממש בעוד כמה שעות תהיה שנת שמיטה. איך יודעים? מחלקים את מספר השנים ב-7. אם לא נשארה שארית, הרי זו שנת שמיטה. אני חקלאית “חצי , קלאץ'” – עם כתובת של עיר ואיפה שאפשר עם ידיים באדמה ובעצים, ובמיוחד בארץ, ירושה מאמא שלי שגדלה במושב, מתפעלת מ”ברכת האדמה”, ומסבא וסבתא שהיו בין מייסדי אותו מושב. שנת השמיטה הקרבה עלינו .ובאה, מעסיקה אותי לא מעט

אין ספק שמצוות השמיטה היא מן המוזרות והאתגריות ביותר שיש לנו ולא בכדי זכתה להרבה בקורת והרמת גבות מאז ומתמיד. כבר במדרש (בראשית רבה) מסופר שהיו צוחקים על השמיטה של היהודים בהצגות התאטרון כשהיו מביאים שני אנשים מחופשים לגמלים, והגמל השמן שאל את הרזה, מה קרה שכל כך רזית? והרזה ענה, הלכתי לחפש קוצים בשדה והיהודים כבר אספו את הכל…

השמיטה, או בשמה המלא – שמיטת קרקעות (בניגוד לשמיטת כספים המאתגרת באותה מידה אם לא יותר) משמעה שכל הקרקעות המעובדות של ארץ ישראל “נשמטות” לשנה שלמה. חקלאים בזמנים עברו וגם כיום נוהגים להוביר את שדותיהם (להניח שדה בור ללא עיבוד) ולהחליף גידולים חקלאיים שונים על שדה אחד במשך מספר עונות על מנת לשמור על פוריות הקרקע ולמנוע מחלות (“מחזור זרעים”), אבל השמיטה היא משהו אחר לגמרי.

הקושי להבין אותה מתעצם עקב העובדה שבשעה שלרבים מאיתנו יש או היו קרובים שיכולים לספר על חיים ומנהגים יהודים מסורתיים, אפילו מוזרים, הן בארץ והן במקומות אחרים בעולם, מעטים מאד יכולים לספר על שמירת שנת השמיטה. זאת משום שהשמיטה קימת רק בארץ ישראל וכשהעם חי על אדמתו. במשך כאלפיים שנה דובר בה מעט מאד, אם בכלל. 

ובכל זאת, יש בידנו עדויות מרגשות מימים עברו. בשנת 1742 כתב אחד מתלמידי האור החיים (רבי חיים בן עטר): “בכפר יאסיף ליד עכו יש בעלי בתים ששומרים מצוות התלויות בארץ ושנה זו, התק”ב (1742), אינם זורעים כי היא שביעית”. עדות משנת 1863 מספרת על הקשיים של ההתישבות החדשה, מוצא, שליד ירושלים. במכתב לחברת כי”ח שבראשה עמד אז השר משה מונטיפיורי כתבו “…ויען כי השנה ההיא היתה שנת שמיטה, נטשנו מעבוד את האדמה עד כלות שנת התרכ”א (1861)…” אין ספק שחיי המתישבים אז היו קשים ביותר. למה שירצו להקשות על עצמם עוד יותר בשמירת השמיטה?

עבור האדם הדתי שמירת המצוות היא חלק קריטי מהקשר לקב”ה ואינה בהכרח זקוקה להסברים, ובכל זאת ננסה להבין קצת יותר. לשם כך, נעמוד לרגע על הקשר של האדם לסביבתו, קשר שבקוים מאד כלליים אפשר לחלק אותו לשניים:

יש אנשים שאוהבים את האדמה “שלהם”. הם מרגישים קשורים ומחוברים ומחוייבים לפיסת הקרקע שלהם, אישית ולאומית. הקשר לאדמה, בכל מקום בעולם, יכול להיות דבר מבורך ומעשיר, אך בקיצוניות, יכולה להיות בו סכנה: לפעמים הקשר “שלי” עם האדמה “שלי” מנתק אותי משאר העולם ומאיים על הקיום שלי כשאינני על אדמתי.

מנגד, יש אנשים שהקשר שלהם לאדמה מתבטא ע”י קשר לעולם כולו, לסביבתיות, ולהגנת הטבע באשר הוא. גם זהו דבר מבורך וחשוב אבל בקיצוניות, הוא עלול לנתק אותי מעצמי, מקרובי, ממולדתי, ואפילו לסכן את קיום האדם בעולם.

התורה באה ומציעה לנו מעין “פשרה”: חיבור עצום, חזק וקדוש למקום אחד ביקום יחד עם תזכורת שגם המקום הזה הוא לגמרי “שלנו”, אלא, כמו שנאמר בספר ויקרא (כה:23): וְהָאָ֗רֶץ לֹ֤א תִמָּכֵר֙ לִצְמִתֻ֔ת כִּי־לִ֖י הָאָ֑רֶץ כִּֽי־גֵרִ֧ים וְתוֹשָׁבִ֛ים אַתֶּ֖ם עִמָּדִֽי׃

המדרש מצביע על הפרדוקס בפסוק הזה: “גר” הוא דייר, זמני, ואילו “תושב” הוא מישהו שיושב דרך קבע, בעל המקום. איך יתכן שנהיה שני דברים מנוגדים לחלוטין בו זמנית? אבל זה בדיוק מה שהתורה רצתה: שנזכור ונעשה למען הקשר המיוחד והיחודי שלנו עם ארץ ישראל, וגם, שנזכור שהארץ שיכת לקב”ה, ושאנחנו גם חלק ממשהו עוד יותר גדול. השמיטה היא התזכורת. כיצד?  

בספר דברים ד:28-29 נאמר: “כִּֽי־תוֹלִ֤יד בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנוֹשַׁנְתֶּ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְהִשְׁחַתֶּ֗ם…. הַעִידֹ֩תִי֩ בָכֶ֨ם הַיּ֜וֹם… כִּֽי־אָבֹ֣ד תֹּאבֵדוּן֮ מַהֵר֒ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּ֑הּ לֹֽא־תַאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עָלֶ֔יהָ כִּ֥י הִשָּׁמֵ֖ד תִּשָּׁמֵדֽוּן”…  “ונושנתם בארץ” פירושו התישנות, וגם – שינה, תרדמה. נגיע למצב בו הקשר שלנו לארץ כבר לא יהיה כזה “וואו”, לא נזכור שזו ארץ אבותינו ואנחנו כאן לשם עשיה יחודית, “תיקון עולם” והיותנו “אור לגויים”, אלא, נכנס לאדישות ו’מה לעשות, נולדתי כאן’… התוצאה של ה”התישנות” עלולה להיות שחיתות, נטישת הארץ ולבסוף אובדן ושמד של העם היהודי כולו.

כדי שלא נשתרש בארץ יתר על המידה וניקח אותה כמובן מאליו עד כדי אבדון, הוכנו לנו מעין “שסתומי בטיחות”: נגד האפשרות שנגיע לידי אבדון מוחלט, נגזרה עלינו גלות. וכדי שנמנע אף מהצרה הצרורה הזו, ניתנה לנו שנת שמיטה: “גלות” קצרה מרצון במקום שלנו, כמו לצאת לחופשה למקום הכי טוב בעולם… בארץ ישראל.

ארץ ישראל היא מקום מיוחד. כשהמרגלים חזרו מסיורם בארץ הם כינו אותה “ארץ אוכלת יושביה” (במדבר י”ג:32). בדרך כלל, היושבים הם ה”אוכלים” את הארץ, מעבדים את מה שגדל עליה, צמחים או בעלי חיים, לרצונם. אבל ארץ ישראל, נאמר לנו שוב ושוב, איננה ככל הארצות. היא ה”אוכלת”, כלומר, היא פעילה והיא משנה את היושבים עליה. לא פלא שהמרגלים נבהלו ופחדו לעלות לארץ. בשביל מה, אם אפשר להשאר בחוצלארץ, עם משה, המן וענני הכבוד… הארץ דרשה התנהגות אחרת לגמרי, עשיה אחרת ובגרות אחרת במסע הרוחני-אנושי.

יוצא שבשעה שנדמה ששנת השמיטה מזניחה את הקרקע, היא בעצם מחזקת את הקשר שלנו למקום הזה, ונותנת לנו זמן לחשוב עליו ולהעריך אותו מחדש, כיחידים וכעם. זה לא דבר פשוט. אנחנו זקוקים לחקלאות, לקשר לארץ בפועל, לשים את הידיים באדמה ולחוש את ברכתה. וגם, עלינו להזהר מהיוהרה המצטרפת לעשיה שלנו מה”כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה” (דברים ח:17). השמיטה, אחת מהמצוות הקשורות אך ורק בארץ ישראל, מציעה לנו פתרון לצורך לאזן בין השתרשות וחיבור חזק מידי לאדמה מצד אחד, וחיבור לשום מקום, בלי כל אחיזה ועוגן מצד שני.

כמובן השאלה הקשה היא, אוקי, נניח שקבלנו את חשיבות השמיטה, אז… עדיין… מה עושים? איך בפועל מקיימים את השמיטה בצורה הנכונה גם למצווה ולרוחה, וגם לימינו אנו? זהו תמיד האתגר ולכך ישנם כיום שני פתרונות הלכתיים מרכזיים, כל אחד עם יתרונותיו וחסרונותיו: היתר מכירה, ואוצר בית דין.

בנוסף לכך יש גם את התיחסות התורה באותו פרק בה דברה על השמיטה (ויקרא כה:20-22): “וְכִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְלֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־תְּבוּאָתֵֽנוּ׃ וְצִוִּ֤יתִי אֶת־בִּרְכָתִי֙ לָכֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַשִּׁשִּׁ֑ית וְעָשָׂת֙ אֶת־הַתְּבוּאָ֔ה לִשְׁלֹ֖שׁ הַשָּׁנִֽים׃ וּזְרַעְתֶּ֗ם אֵ֚ת הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמִינִ֔ת וַאֲכַלְתֶּ֖ם מִן־הַתְּבוּאָ֣ה יָשָׁ֑ן עַ֣ד הַשָּׁנָ֣ה הַתְּשִׁיעִ֗ת עַד־בּוֹא֙ תְּב֣וּאָתָ֔הּ תֹּאכְל֖וּ יָשָֽׁן”׃ כלומר, הבטחה שיהיה לנו מספיק יבול בשנה הששית! יתכן שאנחנו מנידים את ראשנו בספקנות, שאמירה זו נשמעת לנו מפתיעה, נאיבית אמונית ו”דוסית”, אבל דוקא כיום יש לנו רמזים שזה אפשרי, כשיש מחסני קרור ואפשרויות רבות יותר לשמירת עודפי יבול.

בבקרים ענני הסתו כבר כאן, ואני מרגישה את השנה החדשה מתקרבת. אני מחכה לה בתערובת של התרגשות וחשש. איזו מן שנה זו תהיה? איך נהיה בה, כיחידים וכאומה? מה נעשה בה כדי להבין, לחזק, לעדן ולאזן את הקשר בינינו לבין עצמנו, לקב”ה ולארץ? כולי תפילה שתהיה זו שנה טובה.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Safe Travels Back Home… דרך צלחה בשובנו הביתה

Nitzavim is definitely one of The 54 best Torah portions we have. In retrospect, this week’s blog post looks more like a “source-sheet” than a blog post… There are just so many good “sayings” here that very little needs to be added…

פרשת ניצבים היא בהחלט אחת מ-54 הפרשות הכי הכי שיש לנו. בדיעבד, אני רואה שהבלוג הזה נראה יותר כמו דף מקורות מאשר כמו “פוסט”… יש כל כך הרבה אמירות “טובות” שלא צריך להגיד עליהן כמעט כלום…

The reading of the last Shabbat of the year, right before Rosh Hashana is all about Teshuva, often translated as “repentance” but holding in it not only the plain idea of “teshuva” in a sense of an answer to a question, but also, lashuv, the idea of coming back home. In this sense, it expresses perhaps our greatest challenge and desires. We speak of being in “G-d’s image” and one of the names we use for G-d is “Hamakom”, the Place. Here, we too are asking to “return”, and find our “place”. Where do we feel most at home? And what keeps us away from it? Assuming it’s within us, what do we need to do to return?  Deuteronomy 30:1-14 tells us:

קריאת התורה של השבת האחרונה בשנה, ממש לפני ראש השנה, עוסקת ב”תשובה”, המתורגמת לעתים קרובות כסוג של “חרטה”, “חזרה”, אך מחזיקה בתוכה לא רק את הרעיון הפשוט של “חזרה בתשובה” במובן של תשובה לשאלה, אלא גם, לשוב, כרעיון לחזור הביתה. במובן זה, המונח מבטא את האתגר והרצונות הגדולים ביותר שלנו. אנו מדברים על היותנו ב”צלם ובדמות” הקב”ה. אחד השמות בהם אנו משתמשים לאלוקים הוא “המקום “. גם אנו כאן מבקשים “לחזור”, ולמצוא את “המקום” שלנו. היכן אנו מרגישים הכי בבית? ומה מרחיק אותנו מזה? בהנחה שזה בתוכנו, מה עלינו לעשות כדי לחזור לשם? בספר דברים ל:1-14 התורה מספרת לנו:

When all these things befall you—the blessing and the curse that I have set before you—and you take them to heart amidst the various nations to which the LORD your God has banished you, and you return to the LORD your God, and you and your children heed His voice and all I command you with all your heart and soul, just as I enjoin upon you this day,וְהָיָה֩ כִֽי־יָבֹ֨אוּ עָלֶ֜יךָ כׇּל־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה הַבְּרָכָה֙ וְהַקְּלָלָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לְפָנֶ֑יךָ וַהֲשֵׁבֹתָ֙ אֶל־לְבָבֶ֔ךָ בְּכׇ֨ל־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֧ר הִדִּיחֲךָ֛ ה’ אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה׃ וְשַׁבְתָּ֞ עַד־ה’ אֱלֹהֶ֙יךָ֙ וְשָׁמַעְתָּ֣ בְקֹל֔וֹ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם אַתָּ֣ה וּבָנֶ֔יךָ בְּכׇל־לְבָבְךָ֖ וּבְכׇל־נַפְשֶֽׁךָ׃
then the LORD your God will restore your fortunesaOthers “captivity.” and take you back in love. He will bring you together again from all the peoples where the LORD your God has scattered you. Even if your outcasts are at the ends of the heavens, from there the LORD your God will gather you, from there He will fetch you. And the LORD your God will bring you to the land that your fathers possessed, and you shall possess it; and He will make you more prosperous and more numerous than your fathers. ….וְשָׁ֨ב ה’ אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־שְׁבוּתְךָ֖ וְרִחֲמֶ֑ךָ וְשָׁ֗ב וְקִבֶּצְךָ֙ מִכׇּל־הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֧ר הֱפִֽיצְךָ֛ ה’ אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה׃ אִם־יִהְיֶ֥ה נִֽדַּחֲךָ֖ בִּקְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם מִשָּׁ֗ם יְקַבֶּצְךָ֙ ה’ אֱלֹהֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם יִקָּחֶֽךָ׃ וֶהֱבִיאֲךָ֞ ה’ אֱלֹהֶ֗יךָ אֶל־הָאָ֛רֶץ אֲשֶׁר־יָרְשׁ֥וּ אֲבֹתֶ֖יךָ וִֽירִשְׁתָּ֑הּ וְהֵיטִֽבְךָ֥ וְהִרְבְּךָ֖ מֵאֲבֹתֶֽיךָ׃  
You, however, will again heed the LORD and obey all His commandments that I enjoin upon you this day. And the LORD your God will grant you abounding prosperity in all your undertakings, in the issue of your womb, the offspring of your cattle, and the produce of your soil. For the LORD will again delight in your well-being, as He did in that of your fathers, since you will be heeding the LORD your God and keeping His commandments and laws that are recorded in this book of the Teaching—once you return to the LORD your God with all your heart and soul….וְאַתָּ֣ה תָשׁ֔וּב וְשָׁמַעְתָּ֖ בְּק֣וֹל ה’ וְעָשִׂ֙יתָ֙ אֶת־כׇּל־מִצְוֺתָ֔יו אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּֽוֹם׃ וְהוֹתִֽירְךָ֩ ה’ אֱלֹהֶ֜יךָ בְּכֹ֣ל  מַעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֗ךָ בִּפְרִ֨י בִטְנְךָ֜ וּבִפְרִ֧י בְהֶמְתְּךָ֛ וּבִפְרִ֥י אַדְמָתְךָ֖ לְטֹבָ֑ה כִּ֣י  יָשׁ֣וּב ה’ לָשׂ֤וּשׂ עָלֶ֙יךָ֙ לְט֔וֹב כַּאֲשֶׁר־שָׂ֖שׂ עַל־אֲבֹתֶֽיךָ׃ כִּ֣י תִשְׁמַ֗ע בְּקוֹל֙ ה’ אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֤ר מִצְוֺתָיו֙ וְחֻקֹּתָ֔יו הַכְּתוּבָ֕ה בְּסֵ֥פֶר הַתּוֹרָ֖ה הַזֶּ֑ה כִּ֤י תָשׁוּב֙ אֶל־ה’ אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכׇל־לְבָבְךָ֖ וּבְכׇל־נַפְשֶֽׁךָ….  

The idea of “teshuva” is often misunderstood. When Jews who were not observant start keeping Shabbat, kosher, praying, people say, oh, chazarta bet’shuva?? i.e. did you “return”, “repent”? but teshuva should be much more than adding a few observances (which I don’t take lightly at all!). Reading the verses carefully, we can see that the text distinguishes between “returning” and observing mitzvot. The Torah does not say, ‘return to the mitzvot’, but rather, return to Hashem, and then also, do mitzvot, as an expression to that return to self and G-d, not as an independent, sufficient act, or series of disconnected actions.

הרעיון של “תשובה” לרוב אינו מובן נכון. כאשר יהודים שלא היו שומרי מצוות מתחילים לשמור שבת, כשרות, תפילה, אנשים אומרים, או, חזרת בתשובה?? אבל תשובה צריכה להיות הרבה יותר מהוספת כמה מצוות (ואני לא מתייחס לכך בקלות ראש!). כשאנו קוראים את הפסוקים בעיון, אנו יכולים לראות שהטקסט מבחין בין “תשובה” לבין קיום מצוות. התורה אינה אומרת לשוב למצוות, אלא שוב לה’, ואז, גם לעשות מצוות, כביטוי לחזרה זו לעצמי ואלוקים, לא כאקט עצמאי, מספק או סדרה של מהלכים מנותקים.

The Talmud (Megillah 29:a) on the issue of teshuva and return tells us that not only we will return but that the Shechina, G-d’s presence, will be with us when we’re away from our Place, and likewise, will return with us:

התלמוד (מגילה כט: א) בנושא התשובה אומר לנו שלא רק שאנחנו נחזור אלא גם השכינה, נוכחותו של אלוקים, תהיה איתנו כשאנחנו לא נמצאים במקומנו, ולכן גם תחזור איתנו:

It is taught in a baraita: Rabbi Shimon ben Yoḥai says: Come and see how beloved the Jewish people are before the Holy One, Blessed be He. As every place they were exiled, the Divine Presence went with them. They were exiled to Egypt, and the Divine Presence went with them, as it is stated: “Did I reveal myself to the house of your father when they were in Egypt?” (I Samuel 2:27). They were exiled to Babylonia, and the Divine Presence went with them, as it is stated: “For your sake I have sent to Babylonia” (Isaiah 43:14). So too, when, in the future, they will be redeemed, the Divine Presence will be with them, as it is stated: “Then the Lord your God will return with your captivity” (Deuteronomy 30:3). It does not state: He will bring back, i.e., He will cause the Jewish people to return, but rather it says: “He will return,” which teaches that the Holy One, Blessed be He, will return together with them from among the various exiles…..תַּנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר בּוֹא וּרְאֵה כַּמָּה חֲבִיבִין יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁבְּכָל מָקוֹם שֶׁגָּלוּ שְׁכִינָה עִמָּהֶן גָּלוּ לְמִצְרַיִם שְׁכִינָה עִמָּהֶן שֶׁנֶּאֱמַר הַנִּגְלֹה נִגְלֵיתִי לְבֵית אָבִיךָ בִּהְיוֹתָם בְּמִצְרַיִם וְגוֹ׳ גָּלוּ לְבָבֶל שְׁכִינָה עִמָּהֶן שֶׁנֶּאֱמַר לְמַעַנְכֶם שֻׁלַּחְתִּי בָבֶלָה וְאַף כְּשֶׁהֵן עֲתִידִין לִיגָּאֵל שְׁכִינָה עִמָּהֶן שֶׁנֶּאֱמַר וְשָׁב ה׳ אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְהֵשִׁיב לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא וְשָׁב מְלַמֵּד שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁב עִמָּהֶן מִבֵּין הַגָּלִיּוֹת ….

 So with such an all encompassing act, this must be extremely difficult… continues the Torah in our Torah portion:

וואו… תהליך שכזה, בטח חייב להיות קשה ביותר… התורה ממשיכה בפרשה שלנו:

Surely, this Instruction which I enjoin upon you this day is not too baffling for you, nor is it beyond reach. It is not in the heavens, that you should say, “Who among us can go up to the heavens and get it for us and impart it to us, that we may observe it?” Neither is it beyond the sea, that you should say, “Who among us can cross to the other side of the sea and get it for us and impart it to us, that we may observe it?” No, the thing is very close to you, in your mouth and in your heart, to observe it.כִּ֚י הַמִּצְוָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם לֹא־נִפְלֵ֥את הִוא֙ מִמְּךָ֔ וְלֹ֥א רְחֹקָ֖ה הִֽוא׃ לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֙יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃  וְלֹא־מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲבׇר־לָ֜נוּ אֶל־עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃ כִּֽי־קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַעֲשֹׂתֽוֹ׃ 

There are many insightful voices on this that it’s hard to choose… for now, I’ll add just one more, the moving Don Yitzchak Abarbanel, a Jewish statesman, philosopher, mystic, commentator and financier (1437-1508), exiled from his homeland, Portugal in the expulsion and continued to be a leader in Italy. Abarbanel’s first comment on this is that this is all about the future, prophecies that have nor yet taken place at his time. This always amazes me, that someone can lose everything and get up and say, ‘comfort and return to our homeland is yet to come’! Then, we have his words about teshuva:

יש עוד הרבה קולות בעלי תובנה עמוקה בנושא שקשה לבחור … לעת עתה אוסיף רק עוד אחד, דון יצחק אברבנאל המרגש, מדינאי יהודי, פילוסוף, מיסטיקן, פרשן ופיננסאי (1437-1508), שהוגלה ממולדתו, פורטוגל, בגירוש, והמשיכה להיות מנהיג גם באיטליה. ההערה הראשונה של אברבנאל בעניין זה היא שכל מה שכתוב כאן קשור לעתיד, נבואות שטרם התרחשו עד זמנו, וזה קטע שתמיד מדהים אותי, שמישהו יכול לאבד הכל ולקום ולומר, ‘הנחמה והחזרה למולדתנו עוד לפנינו’! לאחר מכן, הוא מביא לנו את דבריו על תשובה:

And in the place where you turned your back on your G-d and moved away from Him, there you’ll return, and in this very same path, you’ll step (to get back). And this is what has been said, “and you’ll return on your heart” etc (Deuteronomy 4:29). And even though you won’t know to walk towards Him, lend your ear and listen, for always His voice calls unto you. And this is what is meant by “and you will heed His voice” (here, Deut 30:2) that He calls you, and you will steadfastly walk towards His voice, getting closer and closer until you reach Him….ובמקום שהפכת עורף לאלהיך ונתרחקת ממנו תשוב ללכת אחריו ובזה הדרך תדרוך לו. וזהו אמרו והשבות אל לבבך וגו’ (דברים ד:29). ואף כי לא תדע ללכת למולו. הטה אזנך ושמע כי תמיד קולו קורא אליך. וזהו ושמעת בקולו אשר יקרא לך והתְמֵיד ההליכה אל קול קריאתו הלוך וקרוב עד שתגיע עדיו…

May we have a safe and wonderful journey. Shabbat Shalom.

הלואי שיהיה לנו מסע בטוח ונפלא. שבת שלום

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tractate Sukkah: on the Temporary & the Permanent in our lives

Series of shorts delivered on fb as part of Daily Torah Talks & Lunchtime Learning Livestreams with Tel Aviv International Synagogue

Sukkah, chapt 1: Closing Yoma & Opening Sukkah:
https://www.facebook.com/michal.kohane/videos/503200404309156

Sukkah, chapt 1/2: How big can the Sukkah be?
https://www.facebook.com/michal.kohane/videos/227800619203762

Sukkah, chapt 3: The 4 Species & The Etrog:
https://www.facebook.com/michal.kohane/videos/572012414247197

Sukkah, chapt 4: Mayim, Mayim Be’sason! The Joy of Water
https://www.facebook.com/michal.kohane/videos/4224072421040121

Sukkah, chapt 5: Drawing the Water and the “Big Repair”:
https://www.facebook.com/290611791905373/videos/740500843633822

הלכות קניית ארבעת המינים - כיפה
החלה מכירת "סוכות הדרים" בכשרות העדה החרדית במחיר החל מ – 865 ₪ ברחובות,  בכפר בילו ובקרית עקרון - BE106 חדשות רחובות


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ki Tavo… Today!! היום, ביום הזה ממש… כי תבוא

South Hevron Mountain, picking grapes at my friends’ vineyard. “We’ll just do one row”, we think at the start of the day, and by the time the sun is setting we’re barely halfway done. I think of the blessing in all of this: me and Israel and friends and working on the Land; I think of my mother and her childhood in the moshav, how excited she was to watch the earth yield its produce; and the promise before the Shmita year (Leviticus 25:20-21):

דרום הר חברון, בציר בכרם של חברי. “יללה, נסיים שורה אחת”, אנחנו חושבים בתחילת היום, וכשהשמש שוקעת אנחנו בקושי מסיימים חצי. אני חושבת על הברכה בכל זה: אני וישראל וחברים ועבודת האדמה בארץ; אני חושבת על אמי ועל ילדותה במושב, כמה התרגשה לראות את ברכת האדמה; וההבטחה לפני שנת שמיטה (ויקרא כג, כב-כ):

וְכִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְלֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־תְּבוּאָתֵֽנוּ׃ וְצִוִּ֤יתִי אֶת־בִּרְכָתִי֙ לָכֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַשִּׁשִּׁ֑ית וְעָשָׂת֙ אֶת־הַתְּבוּאָ֔ה לִשְׁלֹ֖שׁ הַשָּׁנִֽים׃

And should you ask, “What are we to eat in the seventh year, if we may neither sow nor gather in our crops?” I will ordain My blessing for you in the sixth year, so that it shall yield a crop sufficient for three years….

The Torah portion of Ki Tavo is about all of this and more, right from its very first word, which is not “Ki Tavo” but rather “vahaya”, “and it shall be…” (Deuteronomy 26:1). In order to understand it, we need to take a quick lesson in Biblical Hebrew. In Biblical Hebrew, many verbs are preceded with the letter Vav. Contrary to Modern Hebrew, where Vav is a connecter, in Biblical Hebrew, Vav before a verb indicates a reversal of the verb’s time, from past to present and present to past.

פרשת “כי תבוא” היא על כל זה ועוד, ממש מהמילה הראשונה, שאיננה “כי תבוא” אלא “והיה” (דברים כו, א). כדי להבין זאת, עלינו ללמוד שיעור מהיר בעברית המקראית. בעברית המקראית יש לנו את “וו ההיפוך”.  בניגוד לעברית המודרנית, שבה וו היא אות מחברת, בעברית המקראית, האות וו לפני פועל מציינת היפוך של זמן הפועל, מהעבר להווה ומההווה לעבר.

In case you’d like some examples (and if not, skip this paragraph): Ve’ahavta: ahavta by itself means “you loved”; with this Vav beforehand, it turns to “and you shall love” (as in – “you shall love Hashem your G-d, or your neighbor…). Veshamru: shamru, by itself, means “they kept”; with the Vav it means “and they shall keep / guard” (as the paragraph for kiddush of Shabbat day). On the contrary, Vayetze: yetze, by itself = he will leave; with the Vav? Right, he left. And so on.

למקרה שתרצו כמה דוגמאות (ואם לא, אפשר לדלג על הפסקה הזו): “ואהבת” – המילה אהבת = אתה אהבת בעבר. יחד עם וו ההיפוך – תאהב בעתיד (בענין מצוות כמו “ואהבת את ה’ אלוהיך” או “ואהבת לרעך כמוך”). כך גם “ושמרו” – המילה שמרו היא בעבר. יחד עם וו ההיפוך, הוראה לכך שבני ישראל ישמרו את השבת בעתיד. ולהיפך: “ויצא” (יעקב, למשל) עשויה מ- יצא, בעתיד ועם וו ההיפוך – ויצא, הוא יצא בעבר.

Vayehi, therefore, is made of yehi – “will be”, in the future, and with the Vav – “and it came to pass” in the past (like in Genesis 41:1). Vehaya – haya = was, in the past; with the Vav – “and it will come to pass” or “and it shall be”… in the future. Our sages explained that there is an extra lesson here: the word “vayehi”, which is turning the future into the past, implies something negative, something bad is about to happen, as in turning hope and possibilities into a done-deal, while vahaya which is made of turning the past into the future, is a sign of joy. This is the opening word of our Torah portion, talking about coming into the Land. From the get-go reminds us, that coming to the Land is a happy event!

“ויהי” אם כן, עשויה מעתיד + וו ההיפוך, ולכן בעבר, לעומת “והיה” – עבר + וו ההיפוך = יהיה בעתיד. חז”ל הסבירו שיש כאן שיעור נוסף: המילה “ויהי” שהופכת את העתיד לעבר, מרמזת על משהו שלילי, משהו רע שעומד לקרות, מעין הפיכת התקווה והאפשרויות למשהו אבוד, בעוד “והיה”, שהופך את העבר לעתיד, הוא סימן לשמחה. זוהי מילת הפתיחה של פרשתנו, המדברת על הכניסה לארץ, ומההתחלה מזכירה לנו שההגעה לארץ היא אירוע משמח!

But there are also dangers, not the on-going challenges and difficulties, news, tension, and what not we all know of, but something else: the sense of, “nu, so, Israel, what’s the big deal”… shrug, ignore… Against that taking for granted, the Torah instructed us with various mitzvot concerning the Land, first and foremost, the upcoming Shmita (and not as is wrongly assumed that it’s so ‘the land can rest’…), and along with the it, the mitzvah of bikurim, the first fruit, the act of taking the first fruit and bringing it to the Temple, joyfully.

ויש גם סכנות, לא האתגרים והקשיים היומיומיים, החדשות, המתח ומה לא שכולנו מכירים, אלא משהו אחר: התחושה של “נו, אז, ישראל, מה הענין הגדול” … משיכת כתפיים, התעלמות … כנגד המובן מאליו, התורה נתנה אותנו מצוות שונות הנוגעות לארץ. בראש ובראשונה, השמיטה הקרבה (ולא כפי שמניחים באופן שגוי,  ש”הארץ צריכים לנוח “…), ויחד איתה גם מצוות הביכורים, ולקיחת הפרי הראשון והבאתו לבית המקדש, בשמחה.

This act is accompanied with a familiar, if peculiar saying. Familiar, because it shows up in our Pesach Haggadah and peculiar? I underlined one word below:

מעשה זה מלווה באמירה מוכרת, אם כי מוזרה. מוכרת, כי היא מופיעה בהגדה של פסח, ומוזרה? הדגשתי מילה אחת למטה:

וּבָאתָ֙ אֶל־הַכֹּהֵ֔ן אֲשֶׁ֥ר יִהְיֶ֖ה בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֑ם וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֗יו הִגַּ֤דְתִּי הַיּוֹם֙ לַה’ אֱלֹהֶ֔יךָ כִּי־בָ֙אתִי֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע ה’ לַאֲבֹתֵ֖ינוּ לָ֥תֶת לָֽנוּ׃

You shall go to the priest in charge at that time and say to him, “I acknowledge today before the LORD your God that I have entered the land that the LORD swore to our fathers to assign us.”

Today?? Today. But… what if I was born here? What if I am 8th or 15th generation in the Land? No. The same text stays. Lest it, G-d forbid, enter our mind that we’re here because we were born here; lest we start taking it for granted. This could not be more relevant at any other time. For centuries we dreamed and dreamed of coming back… great! We’re here! Now what??  What did we come here for?? For some it’s about inventing (excellent!) cherry-tomatoes, faster cell-phones, better apps…. For others, “Israel” has become a chore, a drag, a liability, an opportunity at best. For so long we were so far, physically and mentally, that we forgot. The Torah, almost scaringly warns us: that’s not going to work. Arriving at the Land of Israel is barely the beginning.

היום?? היום!! אבל … מה אם נולדתי כאן? מה אם אני דור שמיני או חמש-עשרה בארץ? לא. אותו טקסט נשאר. שחלילה, לא נעיז לחשוב שאנחנו כאן כי נולדנו כאן; שמא נתחיל לקחת את כל זה כמובן מאליו. זה לא יכול להיות יותר רלוונטי בשום זמן אחר. במשך מאות שנים חלמנו וחלמנו לחזור … נהדר! אנחנו כאן! עכשיו מה?? בשביל מה באנו לכאן ?? עבור חלק איתנו מדובר בהמצאת עגבניות-שרי (נפלאות!), טלפונים סלולריים מהירים יותר, אפליקציות טובות יותר … עבור אחרים, “ישראל” הפכה למטלה, משא כבד, אחריות, הזדמנויות במקרה הטוב. כל כך הרבה זמן היינו כל כך רחוק, פיזית ונפשית, ששכחנו. התורה, כמעט מפחידה, מזהירה אותנו: זה לא יעבוד. ההגעה לארץ ישראל היא בקושי ההתחלה.

שבת שלום – Shabbat Shalom

Posted in Uncategorized | 1 Comment